Структура

Структура

Ръководни органи на сдружението са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Бертрам Ролман – Председател

Димитър Христов - Заместник председател

Руен Кирев

Шабан Хаджулиев

Георги Коршумов


Дейността на сдружението се ръководи от Управителния съвет, който избира Председател.

Управителният съвет провежда  ежемесечни заседания и се отчита ежегодно на Общото събрание за своята дейност. На всяко заседание се изготвя Протокол, който се изпраща на всички останали членове. Общото събрание приема отчета за дейността през изминалата година и приема план за работа през настоящата.